آموزش عمومی دیگ بخار


آموزش عمومی دیگ بخار

 

وظیفه دیگ بخار تولید بخار می باشد ( مولد بخار ).

از لحاظ ترمودینامیکی در یک دیگ بخار فقط دما و فشار خروجی اهمیت دارد.

در داخل دیگ بخار، آب در حال جوشش است و در صورتی که فشار دیگ بخار مشخص باشد دمای آن به دست می آید.

دانلود کامل مقاله

آموزش عمومی دیگ بخار