تله بخار


تله بخار

 

تله بخار شیر اتوماتیکی است که در نقطه اتصال خطوط بخار و کندانس قرار می گیرد. عملکرد اصلی تله بخار جلوگیری از هدر رفت انرژی گرمایی با نگاه داشتن بخار در وسیله گرمایشی و عبور هوا و کندانس از سیستم می باشد. برداشت هوا و کندانس نیازی اساسی جهت افزایش راندمان فرایند می باشد، بخار نگاه داشته شده در پشت تله، دارای انرژی و ارزش حرارتی زیادی است که بدین وسیله از اتلاف آن به اتمسفر یا ورود به سیکل کندانس جلوگیری می شود. با مشخص بودن نوع کاربری، فشار کاری و میزان مصرف بخار، نوع و ظرفیت تله های بخار تعیین می گردد.

دانلود کامل مقاله

تله بخار