رزین های تصفیه آب


رزین های تصفیه آب

 

آب مایعی است که حاوی مواد معدنی، آلی و گازهای محلول می باشد و لذا با دید ظاهری نمی توان در مورد کیفیت آن قضاوت نمود. زلالی آب دلیلی بر تمیزی آن نمی باشد و بنابراین مسأله تصفیه و میکروب کشی آب یک ضرورت برای استفاده مطمئن از آب می باشد.
ناخالصی هایی که ممکن است در منابع آب موجود باشند به دو دسته جامد های معلق و محلول تقسیم می شوند. جامدات کلوئیدی یا معلق آنهایی هستند که در آب حل نشده و می توان آنها را با صاف کردن جدا نمود. این مواد باعث کدری و ایجاد رنگ در آب شده و تا اندازه ای قابل رویت هستند ( گل و لای داخل آب ) مواد محلول در آب ممکن است مواد معدنی یا عالی باشند که با چشم قابل دیدن نیستند و به وسیله تجزیه شیمیایی تعیین می گردند ( سختی آب ).
علاوه بر موارد ذکر شده گازهای موجود در هوا نیز در آب وارد می شوند، ولی به جز در مواقعی که با ناخالصی های دیگر موجود در آب ترکیب شوند، در مواقع دیگر بر اثر جوشاندن از آب خارج می شوند.

دانلود کامل مقاله

رزین های تصفیه آب